محمد احصایی

ایران | 1318
نمایشگاه ها

THE GREATER MIDDLE EAST UNVEILED
2 اردیبهشت 1393 - 16 اردیبهشت 1393
در حراج

نتایج حراج ها
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 136,174 دلار آمریکا
کمینه برآورد 76,653 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 109,931 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.437%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020