محمد احصایی

ایرانی | 1318
نمایشگاه ها

THE GREATER MIDDLE EAST UNVEILED
2 اردیبهشت 1393 - 16 اردیبهشت 1393
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
17.241% کمتر از میانگین آرتیبیشن
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 136,998 دلار آمریکا
کمینه برآورد 77,642 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 111,262 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.219%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020