2 آبان 1397
برآورد
£50,000
64,103 دلار آمریکا
- £100,000
128,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£320,750
411,218 دلار آمریکا
327.667%
Loving Whisper
برآورد
$300,000
-
$500,000
قیمت فروش
$482,500
20.625%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 آبان 1387