برآورد
$350,000 - $500,000
قیمت فروش
$662,500
55.882%

اثر هنری وجود ندارد