محمد بزرگی

ایران | 1357
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
22.222% کمتر از میانگین آرتیبیشن
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,238 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,174 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,268 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+86.441%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020