برآورد
£7,000
8,750 دلار آمریکا
- £10,000
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,562
9,453 دلار آمریکا
11.035% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
$30,000
-
$40,000
تاریخ حراج
3 فروردین 1398
ستایش
برآورد
300,000,000﷼
6,787 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
قیمت فروش
480,000,000﷼
10,860 دلار آمریکا
37.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
8,728 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000﷼
7,980 دلار آمریکا
6.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
9,580 دلار آمریکا
116.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
اورنگ
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
166.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
جهان
برآورد
150,000,000﷼
4,505 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
6,006 دلار آمریکا
قیمت فروش
420,000,000﷼
12,613 دلار آمریکا
140% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,238 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,174 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,268 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+86.441%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020