محمد حسین عماد

ایران | 1336
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 33,426 دلار آمریکا
کمینه برآورد 26,256 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 37,211 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+12.029%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020