محمد سعید نقاشیان

ایرانی | 1356
در حراج

نتایج حراج ها
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,652 دلار آمریکا
کمینه برآورد 870 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,217 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+250%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019