محمد فرنود

ایران | 1336
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,583 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,820 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,891 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+48.73%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019