محمود بخشی

ایران | 1355
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 22,283 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,115 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 17,825 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+62.457%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021