محمود جوادی پور

ایران | 1299 - 1391
در حراج

نتایج حراج ها
گل‌های کوکب
7.143% بیشتر از میانگین تهران
خرمن‌کوبی
14.286% کمتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 15,316 دلار آمریکا
کمینه برآورد 10,641 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 14,607 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+22.103%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019