محمود زنده رودی

ایران | 1322
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 18,142 دلار آمریکا
کمینه برآورد 10,802 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 13,760 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+84.923%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021