برآورد
5,000,000,000﷼
143,926 دلار آمریکا
- 7,000,000,000﷼
201,497 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,500,000,000﷼
359,816 دلار آمریکا
108.333% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

عقاب نابینا
برآورد
7,000,000,000﷼
184,794 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
237,592 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
316,790 دلار آمریکا
50% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396
بدون عنوان
برآورد
$180,000
-
$250,000
قیمت فروش
$375,000
74.419% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
22 آبان 1396
بدون عنوان
برآورد
£80,000
105,263 دلار آمریکا
-
£120,000
157,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
£212,500
279,605 دلار آمریکا
112.5% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
1 آبان 1396
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
152,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
20,000,000,000﷼
152,091 دلار آمریکا
14.286% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
14 تیر 1398
بهار طرب انگیز
برآورد
6,000,000,000﷼
158,395 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
211,193 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
184,794 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
16 تیر 1396
پیدایش
برآورد
8,000,000,000﷼
94,118 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
141,176 دلار آمریکا
قیمت فروش
9,000,000,000﷼
105,882 دلار آمریکا
10% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 تیر 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 200,646 دلار آمریکا
کمینه برآورد 127,627 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 176,489 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+28.155%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019