محمود مختار‎

مصر | 1270 - 1313
در حراج

نتایج حراج ها
آرتچارت | اثر هنری ازمحمود مختار‎
عروس نیل
9.2% بیشتر از میانگین ساتبیز
آرتچارت | اثر هنری ازمحمود مختار‎
ابن البلاد (پسر ملت)
89% بیشتر از میانگین ساتبیز
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 241,644 دلار آمریکا
کمینه برآورد 143,836 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 198,630 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.1%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها