برآورد
£120,000
164,384 دلار آمریکا
- £180,000
246,575 دلار آمریکا
قیمت فروش
£163,800
224,384 دلار آمریکا
9.2% بیشتر از میانگین برآورد
توضیحات اثر

signed M. Mouktar
آثار هنری مشابه

اثر هنری وجود ندارد

سایر آثار هنری هنرمند

آرتچارت | اثر هنری ازمحمود مختار‎
ابن البلاد (پسر ملت)
برآورد
£90,000
123,288 دلار آمریکا
-
£110,000
150,685 دلار آمریکا
قیمت فروش
£189,000
258,904 دلار آمریکا
89% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 فروردین 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 241,644 دلار آمریکا
کمینه برآورد 143,836 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 198,630 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.1%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها