3 فروردین 1400
برآورد
£90,000
123,288 دلار آمریکا
- £110,000
150,685 دلار آمریکا
قیمت فروش
£189,000
258,904 دلار آمریکا
89%
توضیحات اثر

inscribed cast in L’ecole des Arts Appliqués, signed MH Mokhtar twice, inscribed 1910 and numbered 1
The exact number of edition is unknown. 
آثار هنری مشابه

شاعر و پرنده
برآورد
£50,000
64,103 دلار آمریکا
-
£100,000
128,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£236,750
303,526 دلار آمریکا
215.667%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
سایر آثار هنری محمود مختار‎

آرتچارت | اثر هنری ازمحمود مختار‎
عروس نیل
برآورد
£120,000
164,384 دلار آمریکا
-
£180,000
246,575 دلار آمریکا
قیمت فروش
£163,800
224,384 دلار آمریکا
9.2%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 241,644 دلار آمریکا
کمینه برآورد 143,836 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 198,630 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.1%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها