مرتضی ممیز

ایران | 1315 - 1384
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 18,685 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,361 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,906 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+76.667%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها