مرتضی پورحسینی

ایران | 1364
در حراج

نتایج حراج ها
Stigma
23.81% کمتر از میانگین بونامز
KOSHTY-GIRAN (WRESTLERS)
10.714% کمتر از میانگین ساتبیز
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,474 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,115 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,154 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-17.262%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها