مرتضی گودرزی

ایران
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
2.857% بیشتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,338 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,482 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,345 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.286%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020