برآورد
200,000,000﷼
1,474 دلار آمریکا
- 250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
قیمت فروش
480,000,000﷼
3,537 دلار آمریکا
113.333%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
تعادل
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
سایر آثار هنری مسعود کشمیری

از مجموعه بودن های خاموش
برآورد
80,000,000﷼
1,995 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
2,993 دلار آمریکا
قیمت فروش
220,000,000﷼
5,486 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,512 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,734 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,417 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+116.667%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها