مصطفی دره باغی

ایران | 1345
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,235 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,538 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,347 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.111%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها