معصومه مظفری

ایران | 1337
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,003 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,604 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,805 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-28.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها