برآورد
120,000,000﷼
3,604 دلار آمریکا
- 160,000,000﷼
4,805 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000,000﷼
3,003 دلار آمریکا
28.571%
خنجرها سایه ندارند
برآورد
300,000,000﷼
1,158 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,544 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
157.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
از مجموعه طبیعت مینیمال
برآورد
400,000,000﷼
1,544 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
از مجموعه زندگی مقوایی
برآورد
200,000,000﷼
1,474 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
قیمت فروش
480,000,000﷼
3,537 دلار آمریکا
113.333%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
قیمت فروش
260,000,000﷼
2,261 دلار آمریکا
48.571%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
تولد آهن
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000﷼
2,783 دلار آمریکا
82.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
340,000,000﷼
2,957 دلار آمریکا
51.111%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
از مجموعه در هم تنیدگی
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
3,130 دلار آمریکا
105.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
اورژینال
برآورد
80,000,000﷼
696 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
1,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
200%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397