منصور قندریز

ایران | 1314 - 1344
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 85,985 دلار آمریکا
کمینه برآورد 49,282 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 68,665 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+53.223%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021