منوچهر معتبر

ایران | 1315
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,208 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,697 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,336 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+39.957%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021