• بدون عنوان
  • رنگ روغن روی بوم
  • 160 * 180
  • محل امضا پایین راست
برآورد
1,000,000,000﷼
3,884 دلار آمریکا
- 2,000,000,000﷼
7,768 دلار آمریکا
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

اثر هنری وجود ندارد

سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
2,500,000,000﷼
9,651 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
13,511 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
13,897 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
11,407 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
15,209 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
15,209 دلار آمریکا
14.286% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,313 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,989 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,482 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+30.486%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020