منوچهر یکتایی

ایرانی | 1300-1398
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
42.857% بیشتر از میانگین تهران
بدون عنوان
31.04% بیشتر از میانگین ساتبیز
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 74,996 دلار آمریکا
کمینه برآورد 36,523 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 51,742 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+101.379%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020