26 اسفند 1394
برآورد
$30,000 - $40,000
قیمت فروش
$173,000
394.286%
آثار هنری مشابه

Lonely, (3)
برآورد
$30,000
-
$40,000
قیمت فروش
$133,000
280%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387
Untitled (From The Jet Society Lady Series)
برآورد
£80,000
103,896 دلار آمریکا
-
£120,000
155,844 دلار آمریکا
قیمت فروش
£162,500
211,039 دلار آمریکا
62.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 آبان 1397
آرتچارت | هنوز هم زندگی از منوچهر یکتایی
طبیعن بی‌جان
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
-
£50,000
62,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,562
140,703 دلار آمریکا
181.405%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
سایر آثار هنری منوچهر یکتایی

بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
99,751 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
149,626 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
94,763 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
آرتچارت | اثر هنری ازمنوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
$800
-
$1,000
قیمت فروش
$1,100
22.222%
فروش در
تاریخ حراج
استِیر گالریز - 18 شهریور 1396
آرتچارت | UNTITLED (STILL LIFE) از منوچهر یکتایی
بدون عنوان (طبیعت بی‌جان)
برآورد
£20,000
24,390 دلار آمریکا
-
£30,000
36,585 دلار آمریکا
قیمت فروش
£68,750
83,841 دلار آمریکا
175%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 63,627 دلار آمریکا
کمینه برآورد 30,414 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 43,106 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+131.193%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021