منیر فرمانفرماییان

ایرانی | 1301-1398
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
20% بیشتر از میانگین تهران
نقاشی 1
33.333% بیشتر از میانگین کریستیز
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 134,507 دلار آمریکا
کمینه برآورد 90,416 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 126,535 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+29.047%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020