برآورد
£12,000
15,789 دلار آمریکا
- £18,000
23,684 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,000
26,316 دلار آمریکا
33.333%
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
4,582 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
6,109 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
21,381 دلار آمریکا
300%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
13,575 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
18,100 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
31,674 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
17,271 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
23,028 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
27,346 دلار آمریکا
35.714%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
26,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
22,609 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرتچارت | اثر هنری ازحسین کاظمی
بدون عنوان
برآورد
€20,000
22,727 دلار آمریکا
-
€30,000
34,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
€25,600
29,091 دلار آمریکا
2.4%
تاریخ حراج
آدر - 21 آذر 1397
آرتچارت | اثر هنری ازحسین کاظمی
بدون عنوان
برآورد
£12,000
14,634 دلار آمریکا
-
£18,000
21,951 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
30,488 دلار آمریکا
66.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1395
بدون عنوان
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$32,500
85.714%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1394
اردوگاه همایونی
برآورد
600,000,000﷼
15,839 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
21,119 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
26,399 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398