1 اردیبهشت 1394
برآورد
$150,000 - $200,000
قیمت فروش
$274,000
56.571% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخچه حضور در حراج ها
£75,650
116,385 دلار آمریکا
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
20,000,000,000﷼
173,913 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
260,870 دلار آمریکا
قیمت فروش
29,000,000,000﷼
252,174 دلار آمریکا
16% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397
The Wall and the Script
برآورد
$120,000
-
$180,000
قیمت فروش
$218,500
45.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 اردیبهشت 1388
آرتچارت | VARIATIONS ON HEXAGON AND OCTAGON MIRROR از منیر فرمانفرماییان
تغییرات در شش گوش و آینه هشت ضلعی
برآورد
£120,000
146,341 دلار آمریکا
-
£150,000
182,927 دلار آمریکا
قیمت فروش
£245,000
298,780 دلار آمریکا
81.481% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1395
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
260,870 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
قیمت فروش
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
14.286% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
304,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
14 تیر 1398
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
70,588 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
88,235 دلار آمریکا
50% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 تیر 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 143,807 دلار آمریکا
کمینه برآورد 97,160 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 136,905 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+29.675%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020