1 اردیبهشت 1394
برآورد
$150,000 - $200,000
قیمت فروش
$274,000
56.571%
بدون عنوان
برآورد
20,000,000,000﷼
173,913 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
260,870 دلار آمریکا
قیمت فروش
29,000,000,000﷼
252,174 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
The Wall and the Script
برآورد
$120,000
-
$180,000
قیمت فروش
$218,500
45.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 اردیبهشت 1388
آرتچارت | VARIATIONS ON HEXAGON AND OCTAGON MIRROR از منیر فرمانفرماییان
تغییرات در شش گوش و آینه هشت ضلعی
برآورد
£120,000
146,341 دلار آمریکا
-
£150,000
182,927 دلار آمریکا
قیمت فروش
£245,000
298,780 دلار آمریکا
81.481%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1395
آسمان آبی
برآورد
20,000,000,000﷼
152,091 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
قیمت فروش
21,000,000,000﷼
159,696 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398