برآورد
$40,000 - $60,000
فروخته نشده
آرتچارت | اثر هنری ازمملی شفاهی
Heirloom Velvet
برآورد
$4,800
-
$4,800
قیمت فروش
$0
100%
فروش در
تاریخ حراج
South South - 17 اسفند 1399
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
7,001 دلار آمریکا
35.714%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
از مجموعه رد خراش
برآورد
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
6,957 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
6,957 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
چالش
برآورد
40,000,000﷼
1,238 دلار آمریکا
-
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
قیمت فروش
65,000,000﷼
2,012 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
فواره زندگی
برآورد
£20,000
32,258 دلار آمریکا
-
£30,000
48,387 دلار آمریکا
قیمت فروش
£34,850
56,210 دلار آمریکا
39.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1387
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
18,018 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
24,024 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
18,018 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394