منیر فرمانفرماییان

ایران | 1301 - 1398
1400

1399

حضور در حراج This Too Shall Pass
حضور در حراج Contemporary Curated
حضور در حراج Contemporary Curated
حضور در حراج Middle Eastern, Modern and Contemporary Art
حضور در حراج هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر 21 آبان
حضور در حراج هنر معاصر و مدرن مدیترانه 22 خرداد
حضور در حراج 20th Century Art / Middle East 8 فروردین
1398

حضور در حراج دوازدهمین دوره حراج تهران 27 دی
حضور در حراج هنر معاصر و مدرن مدیترانه 1 آبان
حضور در حراج هنر قرن 20ام / خاورمیانه 30 مهر
حضور در حراج یازدهمین دوره حراج تهران 14 تیر
1397

حضور در حراج دهمین دوره حراج تهران 21 دی
حضور در حراج Middle Eastern, Modern and Contemporary Art 2 آبان
حضور در حراج 20th Century Art / Middle East 1 آبان
حضور در حراج نهمین دوره حراج تهران 8 تیر
حضور در حراج 20th Century Art / Middle East 4 اردیبهشت
1396

حضور در حراج هشتمین دوره حراج تهران 22 دی
حضور در حراج Hôtel Drouot, Salles 5 et 6, Art Moderne et Contemporain du Moyen-Orient* 15 آذر
حضور در حراج Middle Eastern, Modern and Contemporary Art 3 آبان
حضور در حراج 20th Century Art / Middle East 1 آبان
حضور در حراج هفتمین دوره حراج تهران 16 تیر
حضور در حراج Modern and Contemporary Middle Eastern Art 6 اردیبهشت
حضور در حراج 20th Century Art/ Middle East 5 اردیبهشت
1395

حضور در حراج Modern & Contemporary Art 28 اسفند
حضور در حراج ششمین دوره حراج تهران 3 دی
حضور در حراج 20th Century Art: Middle East 29 مهر
حضور در حراج Modern & Contemporary Art 27 مهر
حضور در حراج پنجمین دوره حراج تهران 7 خرداد
حضور در حراج Alchemy: Objects of Desire 2 اردیبهشت
حضور در حراج 20th Century Art / Middle East 1 اردیبهشت
1394

حضور در حراج Modern & Contemporary Art 26 اسفند
حضور در حراج Dubai: Modern and Contemporary Art Now and Ten 26 اسفند
حضور در حراج 20th Century Art - A Different Perspective 11 آذر
حضور در حراج Modern & Contemporary Art 28 مهر
حضور در حراج Contemporary Art / Doha 1 اردیبهشت
1393

حضور در حراج Modern & Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art 27 اسفند
حضور در حراج Contemporary Art / Doha 21 مهر
حضور در حراج Islamic and Indian Art 15 مهر
1392

حضور در حراج Contemporary Art/Doha 2 اردیبهشت
1390

حضور در حراج Contemporary Art / Arab & Iranian 12 مهر
1389

1388

حضور در حراج International Modern & Contemporary Art 5 آبان
حضور در حراج Modern & Contemporary Middle Eastern & South Asian Art 13 خرداد
حضور در حراج International Modern & Contemporary Art 9 اردیبهشت
1387

حضور در حراج International Modern and Contemporary Art 9 آبان
حضور در حراج Modern and Contemporary Arab and Iranian Art 2 آبان
حضور در حراج Contemporary Art Day Sale 27 مهر
حضور در حراج International Modern and Contemporary Art 11 اردیبهشت
1386

حضور در حراج Modern & Contemporary Arab & Iranian Art 2 آبان