• بدون عنوان 1399
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 150 * 100
  • امضاء: "حسینی 99"(پایین چپ)
برآورد
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
- 1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
7.143%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
116.667%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
Trees of Life with Pomegranates
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,437
5,838 دلار آمریکا
77.48%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
ارزش فرهنگی
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
سایر آثار هنری مهدی حسینی

بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
2,331 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,661 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
2,913 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
آرتیبیشن - 12 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
80,000,000﷼
311 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000,000﷼
388 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
آرتیبیشن - 12 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,554 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,292 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,114 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-18.095%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها