مهدی سحابی

ایران | 1322 - 1388
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,467 دلار آمریکا
کمینه برآورد 23,344 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 32,900 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+18.799%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021