• بدون عنوان از مجموعه دیوارنوشته ها 1379 - 1389
  • ترکیب مواد روی چوب
  • نقاشی
  • 150 * 100
برآورد
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
- 600,000,000﷼
13,575 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
14,706 دلار آمریکا
30%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازرضا درخشانی
درخت زندگی #4
برآورد
£15,000
20,032 دلار آمریکا
-
£20,000
26,709 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,500
16,693 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
سیاهچاله
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
11,304 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سایر آثار هنری مهدی سحابی

بدون عنوان از مجموعه دیوارنوشته ها
برآورد
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
از مجموعه صورتک ها
برآورد
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
7,391 دلار آمریکا
70%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
از مجموعه ستون ها
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,467 دلار آمریکا
کمینه برآورد 23,344 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 32,900 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+18.799%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021