• بدون عنوان از مجموعه دیوارنوشته ها 1386
  • ترکیب مواد روی چوب
  • نقاشی
  • 100 * 150
3 دی 1395
برآورد
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
- 400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
71.429%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان از مجموعه کویری ها
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
12,469 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان از مجموعه کویر
برآورد
500,000,000﷼
11,312 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
15,837 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
15,837 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
12,217 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
18,326 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
16,799 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
سایر آثار هنری مهدی سحابی

از مجموعه صورتک ها
برآورد
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
7,391 دلار آمریکا
70%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان از مجموعه دیوارنوشته ها
برآورد
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
13,575 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
14,706 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
از مجموعه ستون ها
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,467 دلار آمریکا
کمینه برآورد 23,344 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 32,900 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+18.799%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021