مهدی مقیم نژاد

ایران | 1355
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,054 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,527 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,138 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+66.667%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها