• تاریخ من (از پروژه واقع نمایی ها، فصل سوم: مرز رویش سروها) 1389
  • چاپ ديجيتال روي بوم
  • عکاسی
  • 100 * 150
برآورد
50,000,000﷼
1,527 دلار آمریکا
- 70,000,000﷼
2,138 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000,000﷼
3,054 دلار آمریکا
66.667% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

مردان خدا 4
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,764
2,321 دلار آمریکا
29.44% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399
پشت صحنه
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000﷼
3,167 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396
از مجموعه پایتخت
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
130,000,000﷼
3,242 دلار آمریکا
25.714% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
سایر آثار هنری هنرمند

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,054 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,527 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,138 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+66.667%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها