مهدی مقیم نژاد

ایران | 1355
مجموع فروش سالانه، تعداد آثار ارائه شده و فروخته شده
2005 - 2014
تغییر در میانه قیمت و برآوردهای آثار هنری
2005 - 2014
عملکرد آثار فروخته شده در برابر برآوردها
2005 - 2014
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
عملکرد آثار برتر در برابر 5 هنرمند مشابه