مهدی کرم پور

ایران | 1355
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,422 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,422 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,895 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-14.286%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها