مهرداد صدری

ایران | 1323 - 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,593 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,513 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,854 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+26.667%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018