مکرمه قنبری

ایران | 1307 - 1384
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
14.286% کمتر از میانگین تهران
بدون عنوان
68.889% بیشتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,758 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,975 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,561 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+27.302%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها