میرزا آقا امامی

ایرانی | 1260-1334
در حراج

نتایج حراج ها
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 105,597 دلار آمریکا
کمینه برآورد 105,597 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 158,395 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-20%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2013 - 2017
عملکرد در برابر برآوردها
2013 - 2017
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2013 - 2017