میرزا عبدالمطلب (نقاش باشی)

ایرانی
در حراج

نتایج حراج ها
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 48,048 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,018 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,024 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+128.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2011 - 2015
عملکرد در برابر برآوردها
2011 - 2015
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2011 - 2015