میشا شهبازیان

ایران | 1283 - 1355
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,869 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,119 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,319 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+27.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها