ناصر عصار

ایران | 1307 - 1390
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,701 دلار آمریکا
کمینه برآورد 11,429 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,464 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+88.319%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021