نزار موسوی ‌نیا

ایرانی | 1358
در حراج

نتایج حراج ها
تعادل
71.429% بیشتر از میانگین تهران
بدون عنوان
116.667% بیشتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,060 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,383 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,368 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+76.032%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020