برآورد
100,000,000﷼
2,494 دلار آمریکا
- 140,000,000﷼
3,491 دلار آمریکا
قیمت فروش
260,000,000﷼
6,484 دلار آمریکا
116.667% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

درخت خون سیاوشان
برآورد
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
185.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
عبور
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
62.5% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
فیلسوف
برآورد
250,000,000﷼
965 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
1,351 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
400% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
سایر آثار هنری هنرمند

تعادل
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
71.429% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
از مجموعه طوطی و بازرگان
برآورد
80,000,000﷼
2,443 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,665 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000﷼
4,276 دلار آمریکا
40% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,060 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,383 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,368 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+76.032%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها