نصرالله افجه ای

ایران | 1312
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
33.333% بیشتر از میانگین تهران
بدون عنوان
25% بیشتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 69,069 دلار آمریکا
کمینه برآورد 46,492 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 64,228 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+23.704%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020