نصرالله افجه ای

ایران | 1312
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 67,526 دلار آمریکا
کمینه برآورد 45,762 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 63,217 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+22.003%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021