نصرالله افجه ای

ایرانی | 1312
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
33.333% بیشتر از میانگین تهران
بدون عنوان
25% بیشتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 65,970 دلار آمریکا
کمینه برآورد 43,100 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 60,299 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+24.238%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020